ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

heder

Philosophy (ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ)

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักดีว่าการดำเนิน จะประสบความสำเร็จได้ ด้วยความตั้งใจอย่างสูงใน
การร่วมกันก่อสร้างรากฐานที่ดีของบริษัท เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีเลิศ อันจะนำมาซึ่งความไว้วางใจและความพอใจ
อย่างสูงสุดจากลูกค้าโดย บริษัท เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จะยึดมั่นปรัชญาในการดำเนิน
ธุรกิจ ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส
2. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้งทางด้านชื่อเสียง การตอบสนองความต้องการ และการสร้าง
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ลูกค้า
3. เน้นความสำคัญของการสรรหา สร้างและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการบุคคลให้เกิดความปรอง
ดองในการทำงานเป็นทีม และสร้างความพึงพอใจในหน้าที่การทำงาน ความก้าวหน้า และผลตอบแทน เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ทั้งนี้จะก่อให้เกิดความยึดมั่นในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ของ
บริษัท เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด อย่างสมบูรณ์
 
 

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.