โครงสร้างของบริษัท

Organizational Structure(โครงสร้างของบริษัท)

 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักดีว่าการดำเนิน จะประสบความสำเร็จได้ ด้วยความตั้งใจอย่างสูงในการร่วมกันก่อสร้างรากฐานที่ดีของบริษัท เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีเลิศ อันจะนำมาซึ่งความไว้วางใจและความพอใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าโดย บริษัท เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จะยึดมั่นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส
2. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้งทางด้านชื่อเสียง การตอบสนองความต้องการ และการสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ลูกค้า
3. เน้นความสำคัญของการสรรหา สร้างและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการบุคคลให้เกิดความปรองดองในการทำงานเป็นทีม และสร้างความพึงพอใจในหน้าที่การทำงาน ความก้าวหน้า และผลตอบแทน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ทั้งนี้จะก่อให้เกิดความยึดมั่นในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด อย่างสมบูรณ์

Sale-makettingSale-mak-pic

Our-planning-barSale-plan-pic

 

 

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.